Phần mềm DAM – Digital Asset Management – Hệ thống quản lý tài nguyên kỹ thuật số

Giải pháp quản lý tài nguyên kỹ thuật số là giải pháp phần mềm và hệ thống cung cấp cách tiếp cận có hệ thống để lưu trữ, tổ chức, quản lý, truy xuất và phân phối tài sản kỹ thuật số của tổ chức một cách hiệu quả. Quản lý tài nguyên kỹ thuật …

Phần mềm Social Listening – Content Event Management System – Hệ thống thu thập, theo dõi thông tin mạng Internet

CEMS (Content Event Management System) là công cụ phục vụ cho việc thu thập, theo dõi, giám sát, tổng hợp và phân tích các nguồn thông tin mạng internet (diễn đàn, website, facebook, youtube, …), nhằm phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ trên mạng của các khách hàng có nhu cầu quản lý thông …